Skolans organisation

Maria Elementarskola är en fristående skola med enskild huvudman alltsedan den grundades år 1885. Verksamheten drivs av Stiftelsen Maria Elementarskola och är inte vinstdriven. Skolan består av primärklass (förskoleklass), samt årskurs 1-9. Sammanlagt går här 268 elever. Sammanhållningen och kamratskapen är god över åldersgrupperna. Våra elever når goda resultat och har roligt på vägen dit.

I Maria Elementarskola står kunskapsinhämtning i centrum. Vi är en traditionell skola med lärarledd undervisning. Hos oss är läxor ett naturligt inslag och bedömning sker genom betyg från och med årskurs 4. Undervisning i engelska påbörjas redan i primärklassen. Lektioner i etik hålls i samtliga årskurser i syfte att stärka elevernas sociala kompetens. Vi har också en tydlig estetisk betoning, där körsång har en särskild roll. Under läsåret 20/21 får alla elever i mellanstadiet lära sig spela gitarr eller fiol, och ingå i en orkester.

Lika behandling

Maria Elementarskola har ett väl organiserat trygghetsarbete. Alla elever och vuxna, i alla delar av verksamheten, ska känna sig trygga och uppleva att de behandlas väl och likvärdigt i samspel med andra.

Skolans motto lyder sedan decennier:
“Möt medmänniskor med vänlighet, artighet och generositet.”