Skolans fritidshem

Maria Elementarskolas fritidshemsverksamhet inrättades år 1974. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande, samt erbjuder en meningsfull fritid. Vi förenar trygghet och omsorg med en god pedagogisk verksamhet. Arbetssättet på fritids är gruppinriktat. Vi vill ge eleven möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, självkänsla och identitet genom ett positivt samspel med andra elever och vuxna.

Idag har fritidshemmet två avdelningar, Jorden och Månen. Båda ligger på Högbergsgatan 52 i nyrenoverade lokaler. Jorden slår upp dörren kl 07:00 på morgonen. Kl 08:20 går eleverna upp till skolgården tillsammans med en pedagog, och kl 08:30 börjar skoldagen. Fritidsverksamheten fortsätter återigen ca kl 13:30, beroende på när klasserna slutar. Mellanmål serveras i skolans matsal mellan kl 14:00-15:00, och vissa dagar på Månen för åk 3. Fritidshemmet Jorden stänger kl 18:00 och Månen kl 16:30. De elever som är kvar förenas på Jorden.

 

Fritidshemsplatsen är inte kostnadsfri! Du betalar en avgift varje månad, dvs i 12 månader när ditt barn går på fritids.

Platsen på fritidshemmet ska sägas upp på fritidshemmet eller skolans expedition. Observera att det är en månads uppsägningstid som gäller.

Om vårdnadshavaren har skulder på obetalda barnomsorgsavgifter får barnet inte behålla sin plats.

Aktiviteter på fritids

Skapande

I den skapande ateljén finns möjlighet att arbeta kreativt. Skapande är något som ofta återkommer i vår verksamhet. Eleverna får prova på olika material och teknik.

Rörelse

Fritidshemmet erbjuder dagligen en aktivitet som innebär rörelse. Till exempel bollspel, dans till musik, lekar av olika slag, skådespel och andra uppträdanden.

Utevistelse

Vid utevistelse är vi antingen på skolgården eller i en närliggande park, såsom Timmermansparken, Skånegläntan eller Bergsgruvan. Vi använder naturen som lek- och skapandemiljö.

Fri lek

Varje dag finns det möjlighet till fri lek. Fritidshemmet har flera olika rum som eleverna kan utforska. I den fria leken tränas barnen i social samvaro och utvecklar abstrakt tänkande.

Verksamheten planeras veckovis. Personalen uppmuntrar eleverna att komma med idéer och förslag. På varje avdelning finns därför en förslagslåda. Elevernas inflytande präglar arbetet, liksom valet av aktiviteter. En dag i veckan har vi samling. På samlingarna ges möjlighet och träning i att föra fram sina idéer och lyssna på andras. Vi tillämpar elevdemokrati där alla elever får komma till tals och vara med att bestämma.

På loven får vi spendera hela dagen med eleverna. Det bäddar för andra slags aktiviteter än under vanliga veckor. Vi har möjlighet att åka på utflykter eller planera in upplevelser av annat slag. Exempelvis museibesök, biobesök eller bad. Hänsyn tas till elevantal.

Målsättningen med fritidshemsverksamheten är att ge eleverna stimulerande sysselsättning, så att de utvecklas både teoretiskt, praktiskt och socialt. Syftet är också att få eleverna att upptäcka nya, lustfyllda och meningsfulla aktiviteter. Fritidshemmet uppmuntrar eleverna att utveckla fritidsintressen. Vi bidrar till att elever lär känna sin närmiljö och dess olika möjligheter.

Barnen får positiv uppmärksamhet varje dag. Arbetet bedrivs i en trygg miljö med fasta rutiner. En eftermiddag i veckan erbjuds läxhjälp på avdelningen.

Barn är inte vuxna. För att begränsa överdriven skärmtid och motverka kränkningar som kan förekomma via mobiltelefoner (genom att filma, fotografera eller skicka sårande sms) är fritidshemmet mobilfritt. Mobiltelefonen ska vara avstängd tills eleven går hem. Det finns möjlighet att låsa in den.

Föräldrar kan alltid ringa fritidshemmet om de vill nå sitt barn, och barnen får självklart också ringa föräldrarna vid akuta händelser. Telefonen ska dock inte användas för kompissamtal.