Elevhälsovård

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Elevhälsan på Maria Elementarskola värnar om alla elevers utveckling. Skolan vidtar medicinska, psykosociala och socialpedagogiska insatser vid behov. Syftet är att tillsammans skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleverna. Elevhälsan stöttar eleverna i sin utveckling och strävan att uppnå utbildningens mål. Skolhälsan i Sollentuna ansvarar för den medicinska delen. Eleverna har också tillgång till en kurator.

Skolsköterskans och skolläkaren ansvarar för elevhälsans medicinska insats, EMI. Deras uppgift är att följa elevens hälsa och förebygga ohälsa. Skolsköterskan arbetar direkt med elever och föräldrar, samt ingår i skolans elevhälsoteam. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska enligt skolverket och socialstyrelsen bedrivas i samarbete med skolans övriga personal, dvs pedagoger och ledning. Målet är att tidigt upptäcka elevens behov av olika stödformer och insatser.

Hos skolsköterskan får eleverna individuella besök för tillväxtkontroller, vaccinationer, hälsosamtal och uppföljningar enligt Sveriges nationella basprogram. I det ingår även undersökning av syn, hörsel, vikt och ryggrad. Vid behov görs extra och riktade undersökningar.

Skolan erbjuder möjlighet till konsultation och mottagning för eleverna. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. All journalhantering sker enligt patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är bara skolsköterskan och läkaren som har tillgång till uppgifterna.

Eleverna vaccineras under skolgången enligt Folkhälsomyndighetens barnvaccinationsprogram. Alla barn erbjuds:

N
Dos 2 mot
  • Mässling
  • Påssjuka
  • Röda hund
N
Dos 5 mot
  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta

Alla elever erbjuds också vaccination mot HPV (humant papillomvirus), dos 1 och 2.

Elevstöd

Elevhälsoteamet består av skolans speciallärare, biträdande rektor, socialpedagog och rektor. Tillsammans med klassföreståndaren, andra berörda lärare och vårdnadshavare arbetar teamet med elever som är i behov av särskilt stöd. Teamet kartlägger om en utvidgad utredning behövs kring läs-, skriv- eller koncentrationssvårigheter. Specialläraren anpassar undervisningen efter elevens behov med hjälpmedel och handledning i studieteknik. Maria Elementarskola arbetar för att alla elever ska uppnå målen i läroplanen.