Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Stadgar för skolans elever

STADGAR FÖR SKOLANS ELEVER

Elev ska efterfölja skolans ordningsregler, åtlyda lärares tillsägelser samt iakttaga sådan ordning att undervisningen icke störes.

Elev som genom vårdslöshet eller annat olämpligt uppträdande gör åverkan på skolans materiel och egendom, eller enskild persons egendom, är skyldig att ersätta det förstörda.

Varje elev ska alltid, var vederbörande än befinner sig, uppträda på ett sådant sätt att vederbörande hedrar sina föräldrar och sin skola.

 

SKOLANS MOTTO

Möt medmänniskorna med vänlighet, artighet och generositet.

UPPLYSNINGAR

  1. Maria Elementarskola grundades år 1885 och är en fristående skola, d.v.s. den har enskild huvudman.
    Skolan ägs av Stiftelsen Maria Elementarskola och omfattar primärklass för sexåringar samt nio årskurser. Skolan har fritidshem för elever i årskurserna PK – åk 3.
    Skolan följer läroplanen och har som mål att alla elever ska nå sin maximala potential samt att förbereda eleverna för högre studier och att alla elever efter avslutad skolgång skall vara behöriga att antas på samtliga gymnasieprogram. Långsiktigt skall skolan tillhöra de tio bästa skolor i Sverige, mätt som meritpoäng och salsavärde.

 

  1. Vårdnadshavare skall anmäla elevs frånvaro från skolan samma dag som frånvaron äger rum senast kl. 08.15 på Schoolsoft. Frånvaro skall också anmälas till fritidshemmet.

Det är obligatoriskt för alla elever att delta i julspelet som hålls i kyrkan.

  1. Nyligen antagna elever i årskurser 1 – 9.

Maria Elementarskola önskar följande från avlämnade skola snarast möjligt:

* Avgångsintyg

* Terminsbetyg/Betyg

* Uppnådda kunskapskrav

* Eventuell åtgärdsprogram

* IUP, Individuell utvecklingsplan

 Maria Elementarskola tillhandahåller modersmålsundervisning enbart för grupper om minst 5  elever.

  1. En månaders uppsägningstid från fritidshem, skall göras skriftligen till skolans expedition.

Att vara elev vid Maria Elementarskola innebär en strävan i enlighet med skolans värderingar och en medvetenhet om att avvikelser ej tolereras utan korrigeras. Därigenom kan, enligt skolledningens övertygelse, goda resultat nås både i fråga om utbildning och utveckling.

Stockholm i juli 2017

Annika Ekman

Rektor