Elevhälsovård

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Elevhälsan på Maria Elementarskola värnar om alla elevers utveckling. Regelbundna hälsokontroller av längd, vikt, ryggrad, syn och hörsel utförs av skolsköterskan. Vid behov görs extra och riktade undersökningar. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Eleverna vaccineras under skolgången enligt Folkhälsomyndighetens barnvaccinationsprogram. Alla barn erbjuds:

N
Dos 2 mot
  • Mässling
  • Påssjuka
  • Röda hund
N
Dos 5 mot
  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta
  • Polio
  • Hib (Haemophilus influenza typ B)

Flickor erbjuds också vaccination mot HPV (humant papillomvirus), dos 1 och 2.

Elevstöd

Elevhälsoteamet består av skolans speciallärare, sjuksköterska och rektor. Tillsammans med klassföreståndaren, andra berörda lärare och vårdnadshavare arbetar teamet med elever som är i behov av särskilt stöd. Teamet kartlägger om en utvidgad utredning behövs kring läs-, skriv- eller koncentrationssvårigheter. Specialläraren anpassar undervisningen efter elevens behov med hjälpmedel och handledning i studieteknik. Maria Elementarskola arbetar för att alla elever ska uppnå målen i läroplanen.