Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Historik

Maria Förberedande Elementarskola, som skolan hette förr, grundades år 1885 av magister Jean Bernhard Ångman. Den var först en treårig förberedande skola, men i takt med förändringarna inom den obligatoriska skolan omorganiserades den till först fyraårig och sedan sexårig förberedande skola till realskolan.

När realskolan upphörde i Stockholm 1960, omorganiserades skolan till en nioårig skola för flickor och pojkar, i vilken hela skolplikten kunde fullgöras. I samband med detta ändrades också skolans namn och ordet ”förberedande” togs bort.

Skolans syfte var, då den grundades och är alltjämt, att förbereda för fortsatta studier och ge eleverna en från kunskapssynpunkt god grund att bygga vidare på. Denna idé har kunnat behållas oförändrad genom årtiondena, därför att ett sådant syfte givetvis är oberoende både av pedagogiska modeströmningar och av om de fortsatta studierna bedrivs på realskolenivå, gymnasial nivå eller inom högskolan.

I skolans syfte ingick också från början att med den kristna etiken som grund slå vakt om sådana begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik, lojalitet och respekt för andra människor, oberoende av ras, nationalitet, religion och social ställning.

För att i möjligaste mån kunna förverkliga ovannämnda intentioner har friheten att i varje enskild situation kunna handla på det sätt som synes vara bäst för den enskilde eleven varit en bärande princip. Likaså har det alltid funnits en strävan att undvika generaliserande bestämmelser och en likriktning, som sätter standardmått på individerna.

För att tillförsäkra skolan största möjliga handlingsfrihet och göra den oberoende av stat och kommun, har skolans ledning flera gånger undanbett sig erbjudet kommunalt bidrag. Analogt har skolan ej heller ansökt om statsbidrag. Maria Elementarskola har därför fram t.o.m. läsåret 1991-1992 förblivit helprivat och icke åtnjutit ekonomiskt stöd från det allmänna.

Läsåret 1991-1992 infördes i Sverige s.k. skolpeng, d.v.s. ett system, som ger ekonomiska resurser till alla godkända skolor oberoende av huvudman. Därigenom skulle föräldrar garanteras möjlighet att välja skola för sina barn. Maria Elementarskola har således ekonomiskt stöd från kommunerna fr.o.m. nämnda år. Skolan har därför kunnat eliminera avgifterna för såväl undervisning som läromedel, men har därmed också tyvärr förlorat en del av sin handlingsfrihet.

Många elever från Stockholm och dess grannkommuner har under årens lopp börjat sin skolgång i Maria Elementarskola. En del har sökt sig till skolan därför att de ej funnit sig till rätta i den allmänna skolan. Icke minst för dem – även om dessa blott utgjort en minoritet av svensk skolungdom – är det värt att fortsätta kampen för rätten och möjligheten att kunna välja ett alternativ. Några har kommit in på lärdomens bana, en del har blivit ”kändisar”, många har försvunnit i mängden bland vanliga samhällsmedborgare. Men alla har de burit med sig ut i livet en liten del av vårt kulturarv och en mer eller mindre stark prägel av skolans motto: Möt medmänniskorna med vänlighet, artighet och generositet

Maria Elementarskolans rektorer sedan år 1885

1885-1891 Jean Bernhard Ångman

1891-1904 William Peterson & Carl Wallin

1904-1932 Anna Johansson

1932-1964 Karin Engdahl

1964-1995 Märta Franson

1995-1996 Carin Auoja

1996-2003  Bertil Jakobsson

2003-2008  Eva Wikberg

2008-2009  Bertil Jakobsson

2009-2011 Åsa Johansson

2011-2012 Cecilia Haage-Lönn

2012- 2015  Rick von Alten

2015- 2016  Annica Ingemarsson

2016  Tf.rektor Annika Ekman

2017  Annika Ekman