Expedition: 08-120 216 21 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Vid Skolinspektionens tillsyn i december 2014 fanns det brister som Maria Elementarskola ålades att åtgärda.
Maria Elementarskola har under våren 2015 arbetat med att åtgärda dessa påtalade brister.
Skolinspektionen har nu kommit med sitt beslut som visar att Maria Elementarskola svarar upp mot Skolinspektionens förväntningar.
Ett stort tack till alla som har bidragit i detta arbete!

Jag som nytillträdd rektor ser att Maria Elementarskola håller en hög kvalité och nu ser vi framåt att i lugn och ro få utveckla skolan ytterligare.

Nedan ser ni Skolinspektionens beslut.

Uppföljning efter tillsyn av den fristående grundskolan Maria Elementarskola i Stockholms kommun
Beslut
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen för Maria Elementarskola har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts. Skolinspektionen avslutar därmed tillsynen.

På Skolinspektionens vägnar

Katarina Håkansson Åsa Rehnberg
Enhetschef Undervisningsråd/Föredragande

Rektor Annica Ingemarsson